Er der behov for en dybere beskrivelse af artikler i bøger?

Når en bog indeholder artikler, registrerer vi ikke den enkelte artikel nationalbibliografisk, men kun bogen som helhed. Hvis bogen er folkebiblioteksrelevant, tilføjes en indholdsciterende note.

Denne note gengiver titler og citerer ophav, som de forekommer i bogen (dvs. i en ukontrolleret form). Titler og ophav i noten kan pt. alene søges som note – ikke som titel eller ophav.

Der er ikke emnebehandling af de enkelte artikler – men kun af bogen som helhed. Det betyder, at den enkelte artikel i bogen oftest ikke vil blive vist i en emnesøgning.

Eksempel fra bibliotek.dk: 8 cases i medicinsk etik

Eksemplet har noten:

…..

 

Ønsket om bedre registrering og ideelt set fuldstændig nationalbibliografisk registrering af forskningsartikler i bøger blev fremsat på vegne af forskningsbiblioteker i DF-revy i 2019. https://rauli.cbs.dk/index.php/revy/article/view/5659

DBC har været i dialog med artiklens forfattere for at indkredse behovet nærmere og se på muligheden for delvist at dække behovet for bedre søgemuligheder på artikler i bøger via de supplerende biblioteksdata.

Vi har undersøgt omfanget af artikler i bøger. Hvis vi blot delvist skal imødekomme behovet, vil det betyde selvstændig registrering og emnebehandling af et betragteligt antal artikler i bøger - en opgave af et betydeligt omfang. I praksis vil det jo så betyde, der er færre ressourcer til andre forbedringer eller nye tiltag.

 

Jeres behov for registrering

Før vi evt. går videre med vore analyser, vil vi derfor gerne høre fra en lidt bredere kreds om bibliotekernes faktiske behov:

  • Er den nuværende delvise registrering af artikler i bøger med registreringsniveau som note og uden emnebehandling tilstrækkelig eller ville en indsats med selvstændig registrering af de enkelte artikler burde prioriteres?
  • Har I bud på en afgrænsning af, hvilke bøger med artikler det i givet fald ville være særligt værdifuldt at give selvstændig registrering af de enkelte artikler?
  • Er der typer af materialer, der for nuværende mangler indholdsciterende note eller anden fremhævelse af indhold? 
  • Er der nogle typer af indholdscitation, der ikke er relevant?
  • Ser I forskel på behovene mht. fag-  og skønlitteratur eller forskelle på, hvordan enkelte emneområder bør behandles?

 

Giv os jeres mening

Vi hører meget gerne fra alle bibliotekstyper herom.

Giv os jeres mening her på bloggen senest 28. august.

 

 

 

Kommentarer

På Kolding Bibliotek vil vi gerne have det sådan at man ved søgninger på fo=/lfo= og ti=/lti= får artikler frem, som er nævnt i beskrivelsesnoten.
Så vi vil gerne bakke op om idéen.

Som repræsentant for et erhvervsakademi og en professionshøjskole (UCL Biblioteket).
- Det, vi dybest set ønsker, er at alle fagbøger med niveaukoder 04, 05, 06 er beriget med en indholdsciterende note og relevante kontrollerede emneord.
- Vi oplever at en del til titler på både det samfundsfaglige, pædagogiske og sundhedsfaglige område mangler indholdsciterende noter og emneord, hvilket er et stort problem i forbindelse med systematiske søgninger til bachelorprojekter.
- Det betyder reelt, at når vi køber en bog uden note og emneord, så bliver vi selv nødt til at tilføje disse, for at bogen bliver levende (og dermed relevant at indkøbe) dvs. at lånerne overhovedet kan finde og evt. relevansvurdere bogen.
- Vi finder den nuværende registrering af artikler i bøger med registreringsniveau som note og uden emnebehandling tilstrækkelig.

Eksempler på bøger som vi selv beriger:
- Forskningskommunikation : en praktisk håndbog til eksperter og forskere - FAUST-nr. 48328679
- Project management : theory and practice - FAUST-nr. 47687438
- Publikumsservice : en håndbog om at arbejde med kundeservice i kulturbranchen - FAUST-nr. 48048641
- Psykiatriske cases - FAUST-nr. 48356729
- Philosophy of science: perspectives on organisations and society – FAUST-nr. 51241193