Ændringer i dataleverancer

Efter tilbagemelding fra en række biblioteker i forbindelse med vores forespørgsel om interesse for dataleverancen på en række produktområder har vi besluttet at ændre de nuværende leverancer, så de mere præcist vil dække behovet i bibliotekerne.

Vi vil som hovedprincip dele leverancer op i fysiske materialer og de ressourcer, der er tilgængelige via nettet – altså materialer, der skal beholdningsregistreres, og dem der ikke bliver det.

I forhold til de nuværende leverancer vil det betyde:

Nye og ajourførte poster:

Leverancen vil ikke indeholde rene netudgivelser – heller ikke netudgivelser, der indgår i nationalbibliografien.
Som i dag vil den ugentlige leverance også indeholde rettelser til poster, der tidligere har været med i leverancen. Større rettelser bliver, som hidtil, udsendt som særlige suppleringsleverancer, som alle kunder, der abonnerer på Nye og ajourførte poster, har mulighed for at hente ned.

Digitale materialer (tidligere: Netpublikationer):

Denne leverance vil i det store og hele indeholde samme poster som i dag: Bibliotekskatalogiserede digitale materialer, herunder poster fra Netlydbog, Spilplatformen og Filmstriben samt nationalbibliografiske poster med IDO- eller IDP-kode.
Det nye er, at leverancen vil blive opdelt i en række filer dækkende de enkelte produkter/portaler således, at poster fra fx Filmstriben placeres i en selvstændig fil, så der kan laves en selektiv import af disse poster.

Det betyder, at fx poster fra Netlydbog fremover alene vil indgå i leverancen Netpublikationer i modsætning til i dag, hvor den også indgår i Nye og ajourførte poster.

Prisen for de to reviderede leverancer vil samlet være det samme. De endelige priser for de enkelte leverancer udmeldes senere.

Filmstriben

Som nævnt ovenfor indgår poster fra Filmstriben i leverancen med digitale materialer. Vi vil imidlertid også lægge en fil indeholdende alle nuværende poster i Filmstriben op på posthuset, og denne vil kunne hentes vederlagsfrit af alle abonnenter på Filmstriben - fjernadgang eller visning på stedet. Vi melder ud når den er klar.

Netmusikken

I henvendelsen i marts spurgte vi bl.a. om interessen for en leverance på poster fra Netmusikken. Posterne er desværre endnu ikke i en stand, hvor de kan distribueres umiddelbart i en dataleverance. Vi kan derfor ikke pt. sige noget om, hvornår de vil kunne leveres som en leverance, men det vil under alle omstændigheder blive som en selvstændig leverance. Prisen er endnu ikke fastlagt.

Webindekser

De poster, der er blevet beriget med data fra de tidligere webindekser vil indgå i bogposterne i leverancen Nye og ajourførte poster.
Vi lægger de rettede poster op som en suppleringsleverance, så de biblioteker der abonnerer på Nye og ajourførte poster kan hente leverancen vederlagsfrit.
Se særskilt information Supplerende leverance - webindekser

Kommentarer: